fbpx

Kdo je Ježíš Kristus historicky?

Kdo je Ježíš Kristus? To je ta nejdůležitější otázka, jakou si člověk ve svém životě může položit. Proč?

Ježíš Kristus je Synem Božím, Bohem Synem. Samotným Bohem, který se stal člověkem a jako člověk přišel zachránit hříšníky, přišel za ně zemřít a tím je vykoupit z hříchu. Zaplatit za to, za co měl každý člověk trpět sám, zaplatit místo něj. Ježíš je očekávaným mesiášem, spasitelem světa. Ježíš zemřel na kříži, byl pohřben, ale po třech dnech byl vzkříšen – vstal z mrtvých, aby ti, kteří v něj věří, měli věčný život. Ježíš, Syn Boží je jediná cesta k Bohu, jediná cesta do nebe, jediná cesta k věčnosti.

Většina lidí ale tyto skutečnosti popírá. Nezkoumají, neptají se po pravdě, ale rovnou popírají. Kdo je Ježíš Kristus podle těch, kteří ho popírají?

 1. Neexistující, smyšlená osoba. Historicky nikdo takový nebyl, evangelia byla napsána v pozdější době za účelem vytvoření iluze skutečné osoby Ježíše Krista.
 2. Ježíš byl sice skutečná, historická osoba, ale Božství a zázraky nejsou skutečné. Popis jeho osoby v knihách Nového Zákona je neobjektivní. Ježíš je tedy pouhým učitelem, filozofem, stejně jako mnozí jiní (Sokrates, Budha…)
 3. Ježíš je bájná zmytologizovaná osoba. Všechny jeho zázraky a mocné činy jsou pouhé smyšlenky, mýty, vytvořené za účelem naplnění potřeb tehdejšího obyvatelstva. Celý příběh je vykonstruován za tímto účelem.
 4. Není vůbec důležité, zda Ježíš Kristus byl či, je v podstatě jedno, kdo byl. Důležité je, čemu věříme, k čemu se obracíme, hlavní je morální základ.
 5. Navíc existuje velké množství fantastických teorií, které se předhánějí v „originalitě“ názoru na to, kdo vlastně Ježíš byl.

Pojďme si o tom něco povědět, aby jste i Vy uvěřili a měli věčný život.

1J 5:13 : Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
1J 5:11 : A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
J 3:36 : Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.

2 thoughts on “Kdo je Ježíš Kristus historicky?

 • 13.4.2020 at 18:05
  Permalink

  V jakém těle přišel Ježíš.

  Křesťané vědí, že záchrana člověka je možná skrze víru ve výkupní oběťi Ježíše Krista a
  její přijetí. To vyžaduje znát úplnou pravdu o Ježíši. Vyžaduje to přemýšlet o tom, co je nám
  předkládáno a co bychom neměli bezmyšlenkovitě přijímat.

  Ef.4:13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.

  Velkou výzvou k tomuto postoji je tento inspirovativní výrok:

  2. Jana 1:7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist. / řecky v těle “ εν σαρκι“ – maso,člověk nebo zvíře/
  Velice důležité: Kdo nevěří, že Ježíš zde na zemi byl člověkem, je považován za Božího odpůrce!
  Bohu na této pravdě velmi záleží a zdůrazňuje to v dalších verších:
  Řím.8:3 Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích.
  1.Petra 3:18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
  1.Jana 4:2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
  1.Tim.3:16 Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
  Toto biblické sdělení bylo potlačeno vlivem řecké filozofie a respektováním pohanského císaře.
  Křesťanství nechce přiznat, že některé doktríny způsobily teologický zmatek a některé dokonce
  udělaly z Boha podvodníka.
  Přijetí doktríny o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh a navěky bude jedna sjednocená osoba by způsobilo, že výkupní oběť Ježíše by byl podvod. Podle této doktríny Ježíš nemohl zemřít. Jeho utrpení a smrt by byla předstíraná. Pokud byl Ježíš zde na zemi Bohem, tak nemohl trpět a ani zemřít. Stejné platí pro trojiční dogma – Bůh je neproměnný a věčný.
  Ježíšovy prožitky v posledních hodinách a Písmem doložená pravda dokazují, že Ježíš byl
  člověkem.
  LUK.22:44 Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

  Mat.26:37 -39, Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

  Mat.27: 28-31, Svlékli ho a oblékli mu nachový plášť,upletli korunu z trní a posadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ Plivali na něj, brali tu hůl a bili ho po hlavě. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování.

  Marek 15:34 O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což přeloženo znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

  V čem hledat příčinu Ježíšových prožitků a jeho projevů v této zkoušce?

  Výrazné utrpení mohlo způsobit více činitelů:
  Tím největším mohlo být to, že Otec přerušil s Ježíšem veškeré spojení, protože Ježíše
  obětoval, v tu chvíli se ho vzdal. Jinak by to nemohla být oběť, kdyby s ním byl stále ve spojení.
  Takové odloučení od Boha nikdy Ježíš nezažil a proto se mohl cítit opuštěn.

  Jeho pravé lidství, čistota, hluboké city, láska budou vystaveny pravému opaku, nesl naše hříchy a pociťoval veškeré zlo, za které se obětoval.
  Jako dokonalý člověk byl velmi citlivý a dopředu věděl o velikosti utrpení, kterému bude vystaven.
  Věděl, že jeho učedníci jej opustí a mohl pociťovat, že poslání které mají vykonat nebude naplněno.

  Ježíš zvítězil nad ďáblem a satanova moc zanikla a to se plně projeví při jeho Druhém příchodu.

  Žid. 2: 14, Protože děti spojuje krev a tělo i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla,
  Jak.4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám.
  1.Petra 5:8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník ďábel obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá koho by pohltil.
  1.Jana 4:1,4 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás je větší než ten, který je ve světě.
  Jan 8:31,32 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu jste opravdu mými učedníky.
  Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
  Výše uvedené verše nás varují, že satan usiluje stále o to, aby křesťané ztratili věrnost Božímu slovu
  a tím i Bohu. Když nebudeme mít lásku k Božímu slovu, tak nemůžeme mít lásku ani k Bohu.Výkupní oběť Ježíše Krista by se na nás nevztahovala.

  Jak se můžeme bránit lstivým útokům satana?

  Nejprve si uvědomit, že satan působí skrytě, protože ví, že přímé útoky na křesťany jsou málo učinné.

  Když satanovi nedáme prostor, tak nás nemůže svévolně ovládat. Satan ví, že křesťané jsou obecně
  lidé důvěřiví, pokorní a poslušní a zde má velký prostor, který se mu daří využít.

  Vliv řecké filozofie výrazně ovlivnil čistotu křesťanství a způsobil, že se ztratila realita lidského Mesiáše
  a možnost života v Božím království. Ježíš byl zcela prokazatelně, zde na zemi člověk a ne bohočlověk, jak dosvědčují úvodní verše. Nicejský koncil v r. 325 n.l. byl počátkem devastace pravého křesťanství.

  Církve a náboženské skupiny se nechtějí zbavit vlivu nepravdivých doktrín a zrevidovat dosavadní teologický pohled na hodnotu a velikost Ježíšovy oběti, která je nepravdivými dogmaty znehodnocena.

  1.Kor.8:6 my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko a my jsme tu pro něho a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

  1 Kor. 15:24,28 Tu nastane konec až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil a tak bude Bůh všecko ve všem.

  Milan Jílek

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..