fbpx

Pět důvodů, že Ježíšovo vzkříšení je historický fakt

Když dobře zkoumáte Nový Zákon, je velmi snadné vidět, že Ježíš prohlásil ta nejradikálnější tvrzení v celé historii lidstva. Mezi ty nejznámější patří tato:

Jan 6:35 – Ježíš jim řekl: „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 8:46 – Kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Říkám-li pravdu, proč mi nevěříte?
Jan 8:58 – Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.
Jan 10:27-28 – Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný; nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky.
Jan 14:6 – Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Jan 14:9 – Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?
Matouš 9:2 – A hle, přinášeli k němu ochrnutého, položeného na lůžku. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „ Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti tvé hříchy.“

Dokonce i ze zběžného čtení čtyř evangelií vyplývá, že Ježíš prohlašoval, že je mnohem víc než „dobrý učitel“, „duchovní vůdce“ nebo „prorok“.

Prozkoumejte spisy světových náboženství, ale to, co o sobě tvrdil Ježíš, ani nic podobného, nenajdete nikde jinde. Nedočtete se o tom ani u Buddhy, Mohameda, Konfucia, Josepha Smithe, ani u jakéhokoliv jiného náboženského nebo světského vůdce. Vlastně by každý mohl říct, to co Ježíš, ale to, že někdo něco řekne, ještě neznamená, že je to pravda. A toho si byl Ježíš dobře vědom. Ale On nejenže daná tvrzení prohlásil, ale také dokázal, že jsou pravdivá tím, že:

 • naplnil tucty Starozákonních proroctví
 • žil bezhříšný život
 • otevíral oči slepým
 • léčil malomocenství
 • hluchým dával sluch
 • uzdravoval ochrnuté a nemocné
 • vyháněl démony
 • nakrmil 5000 lidí dvěma rybami a pěti chleby

…ale toto jsou jenom některé z Jeho zázraků. Tyto pro skeptiky ovšem nestačí, pro ně nejsou tyto důkazy dostatečné. Matouš 12:38 praví: Tehdy mu někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli: „Učiteli, chceme od tebe uvidět znamení.“

Jako kdyby tyto zázraky nestačili!!!

Ježíš jim tedy laskavě slíbil jiné znamení. O dva verše níže, v Matouši 12:40, Pán Ježíš říká: Vždyť jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci‘, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Samozřejmě zde mluví o své blížící se smrti a o vzkříšení o tři dny po ní.

Při jiné příležitosti, v Janovi 2:19-21, jim Ježíš řekl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“  Židé tedy řekli: „Tato svatyně byla budována čtyřicet šest let, a ty ji postavíš ve třech dnech?“ On však mluvil o svatyni svého těla. 

Znovu zde tedy vidíme Ježíše předpovídajícího svoje vzkříšení!

Dobrý student Bible ví, že o několik dní později se Kristovi nepřátelé skutečně pokusili Ho zabít. Ježíš byl popraven přesně tak, jak bylo předpovězeno již před sedmi stovkami let před tím v Izajáši 53 a různých jiných částí Bible.

Tato úžasná věc se stala skutečností!

O tři dny později byla zapečetěná hrobka, hlídaná římskými vojáky, kde bylo Jeho tělo uloženo, prázdná. Ježíš vstal z mrtvých přesně tak, jak předpověděl On sám i Starozákonní proroci např. v Žalmu 16:10 (…neboť mou duši nepřenecháš podsvětí; nedáš svému věrnému spatřit jámu) nebo Izajáši 53:9-10 (A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí: Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří).

Vzkříšení Ježíše Krista bylo kolosálním činem, který pomohl dokázat, že On je tím dlouho očekávaným Mesiášem, zachráncem, kterého Bůh zaslíbil, že přijde na svět, aby vytvořil cestu pro odpuštění hříchů a smíření s Bohem. Ale může skutečně člověk, který žije ve 21. století skutečně věřit, že byl někdo před 2000 lety vzkříšen z hrobu? Věřím, že odpovědí je ano.

V následujících článcích se s Vámi podělím o pět důvodů, proč věřím, že se tak skutečně stalo:

 1. Vznik a vzestup křesťanství v Jeruzalémě
 2. Neuvěřitelné pronásledování a smrt učedníků
 3. Náhlá změna ve víře a v praktikách tisíců Židů
 4. Důkazy o věrohodnosti Bible
 5. Žádná z teorií skeptiků o prázdné hrobce není přesvědčivá (připravujeme)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..