fbpx

Pět důvodů, že Ježíšovo vzkříšení je historický fakt – 2. Neuvěřitelné pronásledování a smrt učedníků

Když byl Ježíš zatčen a odveden, aby byl ukřižován, dozvídáme se v Evangeliích, že jeho učedníci:

 • prchli ve strachu (Toto všechno se však stalo, aby se naplnila Písma proroků.“ A v té chvíli ho všichni učedníci opustili a utekli – Matouš 26:56)
 • se ukryli (…a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi… – Jan 20:19)
 • ztratili naději (My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael… – Lukáš 24:11)

Avšak krátce nato čteme, že se stalo něco úžasného. Tito stejní ustrašení muži prošli dramatickou transformací. Během několika týdnů po Ježíšově ukřižování, ti samý muži stáli tváří tvář s muži, kteří ukřižovali jejich vůdce a nyní bez bázně říkali, že Ježíš je naživu. Mocně kázali lidem, že je třeba, aby se odvrátili od svých zlých cest a poznali, že Ježíš byl jak slibovaný Mesiáš, tak Pán. (Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem. “ Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „ Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. – Skutky 2:36-38)

Aby zabránili šíření této zprávy, tak ty samé autority, které Ježíše ukřižovali:

 • učedníkům vyhrožovali
 • bičovali je
 • bili je
 • uvěznili je
 • zakázali jim mluvit o jméně Ježíše Krista (Říkali (farizeové): „Co máme učinit s těmito lidmi? Všem obyvatelům Jeruzaléma je jasné, že se skrze ně stalo zřejmé znamení, a my to nemůžeme popřít. Ale aby se to ještě více nerozšířilo mezi lid, pohrozme jim, ať již k nikomu nemluví v tomto jménu.“ Zavolali je a přikázali jim, aby vůbec veřejně nemluvili ani neučili v Ježíšově jménu. – Skutky 4:16-18, „Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka.“ – Skutky 5:28)

Co tedy učedníci udělali? Vrátili se zpět a oznámili židovským vůdcům: „Boha je třeba poslouchat více než lidi.“ – Skutky 5:29. Bože, prosíme, dej nám také takovou odvahu a odhodlání šířit evengelium i v naší generaci!

Takže řekli „Boha je třeba poslouchat více než lidi“, a pak „odešli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše“ – Skutky 5:41-42

Ale jejich odvaha je stála hodně, velmi hodně, ale tito ranní křesťané byli ochotni zaplatit.

Flavius Josephus, Eusebius, Tertullian a jiné nezávislé mimo-biblické zdroje nám zaznamenali, že mnozí z nejranějších Ježíšových následovníků, včetně apoštolů, trpěli intenzivním pronásledováním a mnohokrát i zaplatili smrtí pro jejich pokračující víru a kázání, že Ježíš je Bůh a že vstal z mrtvých. V těchto mimo-biblických zdrojích můžeme zjistit, že:

 • Matouš byl zabit mečem v jednom Etiopském městě
 • Mark zemřel v Alexandrii v severním Egyptě poté, co byl krutě vláčen ulicemi tohoto města
 • Lukáš byl oběšen v Řecku na olivovém stromě
 • Jan byl mučen a vyhnán na ostrov Patmos (Zjevení 1:9)
 • Jakub, Janův bratr, byl sťat v Jeruzalémě (Skutky 12:2)
 • Jakub „mladší“ (Marek 15:40) byl shozen z věže chrámu
 • Filip byl oběšen naproti sloupu v Heiropolis v provincii Frygie
 • Bartolomějovi stáhli kůži zaživa
 • Ondřej byl přivázán ke kříži a ponechán tak zemřít
 • Juda byl zabit šípy
 • Matěj (apoštol, který byl vybrán místo zrádce Jidáše) byl kamenová a poté sťat
 • Barnabáš byl ukamenován k smrti Židy v Soluni
 • Pavel, který prošel mnohými bičováními, mučeními a uvězněními, byl nakonec popraven v Římě
 • Tomáš byl proboden kopím ve východní Indii
 • Petr byl ukřižován hlavou dolů v Římě

Argument skeptika:

Tito muži byli lháři.

Zdá se mi velmi těžké věřit tomu, že tito muži „si vymysleli příběh“ o Ježíši a pak trávili dlouhé roky pronásledováním, mučením, vězením apod. a konečně smrtí pro „tuto vymyšlenou lež“. Nikdo si nevymýšlí lži jenom proto, aby se dostal do takovýchto těžkých nesnází. Naopak, lidé si vmýšlí lži právě proto, aby se z takovýchto nesnází dostali.

Fakt, že tito muži položili své životy, když nechtěli svou pravdu odvolat ani se nepokoušeli ze situace vylhat, ani když byli biti, kamenováni a mučeni, je dalším důkazem, že vše je skutečné a vzkříšení se opravdu stalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..