fbpx

Boží role ve spáse

Kdo je zodpovědný za spasení jednotlivce – Bůh nebo člověk? Jinými slovy: „Vyvolil nás a spasil svrchovaně Bůh? Nebo jednal v souladu s tím, co věděl, že uděláme?“ A nebo ještě jinak: „Kdo učinil první krok?“

Níže uvedené odkazy na verše shrnují učení Písma o Boží roli ve spáse člověka. Můžete si každý v Bibli vyhledat daný úryvek, abyste si uvědomili, jak drtivě platí, že Bůh je „prvotní příčinou“ neboli iniciátorem spasení věřícího.

Bůh rozhoduje
Ef 1:4-5 – On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista.

Bůh přitahuje
J 6:44 – Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mne poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.

Bůh povolává
1Te 2:12 – …abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy.
2Te 2:14 – K tomu vás i povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
2Tm 1:9 – On nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
1Pt 2:9 – Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Bůh ustanovuje
Sk 13:48 – Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu.
1Te 5:9 -protože nás Bůh neurčil k hněvu, nýbrž k nabytí záchrany skrze našeho Pána Ježíše Krista, jenž za nás umřel, abychom, ať bdíme, ať spíme, spolu s ním ožili.

Bůh předurčuje
Ř 8:28-30 – Víme však, že těm, kteří Boha milují, spolupůsobí všechny věci k dobru, těm, kteří jsou povoláni podle předsevzetí, neboť ty, jež předem znal, i předurčil za stejnotvárné s obrazem jeho Syna, takže on je prvorozený mezi mnoha bratry; o ty pak, jež předurčil, ty i povolal, a ty, jež povolal, ty i ospravedlnil, ty pak, jež ospravedlnil, ty i oslavil.
Ef 1:5 – Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista.
Ef 1:11 – V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle.

Bůh připravuje
Ř9:23 – A také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které předem připravil k slávě.

Bůh způsobuje
1K 1:30 – Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením.

Bůh vybírá
1Te 1:4 – Víme, bratři Bohem milovaní, o vašem vyvolení…
2Te 2:13 – My pak jsme zavázáni, bratři Pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu.
Ef 1:4 – On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce.

Bůh zamýšlí
Ef 1:11 – V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle.

Bůh vysvobozuje a přenáší
Kol 1:13 – On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky.

Bůh zachraňuje
2Tm 1:9 – on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
Tt 3:4-5 – Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého.

Bůh obživuje
Ef 2:4-5 – Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem -milostí jste zachráněni.

Bůh vylévá svého Ducha
Tt 3:5-6 – zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce.

Bůh nás plodí
Jk 1:18 – On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření.

Bůh ospravedlňuje
Ř 8:29-30 – Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.
Tt 3:7 – abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

Bůh posvěcuje
1Te 5:23 – A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Bůh oslavuje
Ř 8:3 – Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..