fbpx

Verše o božství Ježíše Krista

Bible, neboli Písmo Svaté učí, že Ježíš Kristus má božskou přirozenost. Učí tedy, že Ježíš je roven Bohu a je tedy Bohem. Tím ale zároveň nepopírá, že má i lidskou přirozenost i se všemi jejími průvodními vlastnostmi (tato nauka, která je nauce o božství Krista příbuzná, se nazývá doktrínou o hypostatické unii neboli dvojí přirozenosti Krista). Toto učení prohlašuje, že pokud jde o Kristovo božství,  věříme v „jednorozeného Syna Božího, zrozeného z Otce, to jest z podstaty Otce, Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem“. Zde překládáme biblické verše, které jsou základním průřezem tohoto důležitého učení.

(Pokud není uvedeno jinak, všechny verše jsou ze Studijního překladu Bible)

Ježíš nese jména a tituly božství

Bůh

Bůh je jeden:

 • Deuteronomium 6:4 – Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.
 • Deuteronomium 4:35 – Tobě bylo dáno vidět a poznat, že Hospodin je Bůh a nikdo jiný kromě něj.
 • Izajáš 43:10 – Vy jste mými svědky, je Hospodinův výrok, jste mým otrokem, kterého jsem vyvolil, abyste mne poznali a uvěřili mi a porozuměli, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen žádný Bůh ani po mně žádný nebude.
 • Atd., atd….

Přitom Ježíš je nazýván Bohem:

 • Jan 1:1 – Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
 • Jan 1:18 – Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
 • Titovi 2:13 – …očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista¹
 • 2. Petrův 1:1 – Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista¹.
 • Izajáš 9:5 (6) – Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
 • Římanům 9:5 – …jejich jsou otcové a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen.
 • Židům 1:8 – …avšak o Synovi praví: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království.
 • Jan 20:28-29 – Tomáš mu odpověděl slovy: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“

JHVH

(JHVH překládáno jako Hospodin, Jahve, Jehova)

Nový Zákon cituje spoustu Starozákonních pasáží o Hospodinu a odkazuje je na Ježíše:

 • Židům 1:8-12 – …avšak o Synovi praví: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘ A: ‚Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.‘
  Žalm 102:26-28 – (Hospodine, slyš mou modlitbu), Dávno jsi založil zemi, nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechna jako roucho zvetší, vyměníš je jako plášť a budou proměněna. Ale ty jsi stále týž – tvá léta nekončí.
 • Jan 12:36-41 – To Ježíš pověděl, odešel a skryl se před nimi. Ačkoli před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho; a tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izaiáš: ‚Pane, kdo uvěřil naší zvěsti? A komu byla zjevena Pánova paže? ‘ Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš také řekl: Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem neporozuměli, neobrátili se, a já je neuzdravil.‘ To řekl Izaiáš, protože spatřil jeho slávu a mluvil o něm.
  Izajáš 6:1-10 – V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech: Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali, a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy! A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů! Vtom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: Hle, tento uhel se dotkl tvých rtů; tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas Panovníka, jak říká: Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, pošli mne! I řekl: Jdi a řekni tomuto lidu: Stále poslouchejte ale nebudete rozumět, stále hleďte ale nebudete znát. Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil.
 • Efeským 4:7-8 – Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto praví: ‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.
  Žalm 68:19(18) – Vystoupils na výšinu, vedl jsi zajatce, přijals dary v podobě lidí, dokonce i vzpurníků. Vystoupils, abys tam přebýval, Hospodine Bože.
 • 1. Petrův 2:4-8 – Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘ a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. (Porovnej s Lukáš 2:34)
  Izajáš 8:13-14– Hospodin zástupů – jen on vám budiž svatý; on je vaše bázeň a on je vaše strachování. On vám bude svatyní, ale kamenem úrazu a skálou pohoršení pro oba domy izraelské, pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma.
 • Římanům 10:9-13 – Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘
  Joel 3:5(2:32) – I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání
 • Zjevení 1:7 – ‚Hle, přichází s oblaky‘ a ‚uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli‘, a ‚budou se pro něho bít v prsa všechny kmeny země‘. Ano, amen.
  Zachariáš 12:1,10 – Výnos. Hospodinovo slovo o Izraeli, výrok Hospodina…Vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a úpěnlivých proseb. Pohledí na mě, toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat jako se kvílí nad jedináčkem, budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným.
 • Marek 1:1-3 – Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘ (porovnej Matouš 3:3, Lukáš 3:4, Jan 1:23)
  Izajáš 40:3 – Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině silnici pro našeho Boha!
 • Matouš 11:9-10 – Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘
  Malachiáš 3:1 – Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů.
 • 1 Korintským 10:9 – ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a hynuli od hadího uštknutí
  Numeri 21:5-6 – Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou stravu. Hospodin poslal na lid ohnivé hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo.
 • Lukáš 4:16-21 – (Ježíš) přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izaiáše; rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno: ‚Pánův Duch je na mně, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým; poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabytí zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok.‘ A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho. Začal jim tedy říkat: „Dnes se naplnilo toto Písmo ve vašich uších.
  Izajáš 61:1-8– Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně…Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež. Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. (Tato pasáž je příliš dlouhá, aby mohla být vložena celá. Pečlivý student Bible snadno rozpozná, že v celé kapitole je mluvčím Hospodin sám)
 • Porovnej Římanům 14:11 s Izajášem 45:21-23, 1. Korintským 1:30-31 s Jeremiášem 9:23(24), 1. Petrův 2:3 se Žalmem 34:9(8) a 2. Petrův 3:8 s Žalmem 90:4

Já jsem

„Já jsem“ je Boží jméno smlouvy, zdůrazňující Jeho věčnou mimočasovou sebe-existenci .

 • Exodus 3:14-15 – Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci.

Přitom Ježíš sám sebe identifikuje jako „Já jsem“

 • Jan 8:24 – Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“
 • Jan 8:28 – Ježíš jim řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec.
 • Jan 13:19 – Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem.
 • Jan 18:5-6 – Odpověděli mu: „Ježíše Nazaretského. “ Ježíš jim řekl: „Já jsem.“ Stál s nimi i Juda, který ho zrazoval. Jakmile jim řekl: ‚Já jsem‘, ustoupili dozadu a padli na zem.
 • Jan 8:58-59 – Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, Já jsem.“ Zvedli kameny, aby je na něho hodili. Ježíš se však skryl, prošel mezi nimi a vyšel z chrámu. Tak odešel.

Alfa a Omega

Alfa a Omega – První a Poslední, je zvláštní Boží jméno zdůrazňující Jeho věčné bytí.

 • Zjevení 1:8 – Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán Bůh, Ten, který jest a který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
 • Izajáš 44:6 – Toto praví Hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední; kromě mne není žádný Bůh.

Přitom Ježíš si přivlastňuje jméno Alfa a Omega

 • Zjevení 1:17-18 – Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.
 • Zjevení 2:8 – Andělu sboru ve Smyrně napiš: ‚Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil.
 • Zjevení 22:12-13 – „Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“

Král králů a Pán Pánů

Bůh je Král králů a Pán pánů.

 • Deuteronomium 10:17 – Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bohem bohů a Pánem pánů, Bohem velkým, mocným a hrozným, který nikomu nestraní a nepřijímá úplatek.
 • Žalm 136:1-3 – Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý — vždyť jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Bohu bohů — vždyť jeho milosrdenství je věčné! Chválu vzdejte Pánu pánů — vždyť jeho milosrdenství je věčné
 • 1.Timoteovi 6:13-16 – Přikazuji ti před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista, které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.

Přitom Ježíš je nazýván Králem králů a Pánem pánů.

 • Zjevení 17:14 – Ti budou válčit s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů, a ti, kteří jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní.“
 • Zjevení 19:11-16 – A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

Spasitel, zachránce

Zatímco Bible popisuje občasné národní „zachránce“, kteří povstávají, aby vysvobodily Izrael od pozemských utlačovatelů, Bůh prohlašuje, že On je jediný Spasitel svého lidu v konečném i náboženském smyslu.

 • Izajáš 43:11 – Já, já jsem Hospodin a kromě mne žádný zachránce není
 • Izajáš 49:26 – Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem a opijí se vlastní krví jako sladkým vínem, a pozná veškeré tělo, že já jsem Hospodin, tvůj zachránce a vykupitel, Mocný Jákobův.
 • Ozeáš 13:4 – Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, z egyptské země. Neznáš Boha kromě mě, mimo mě jiný zachránce není.

Přitom, Ježíš je ustanoven Spasitelem, nikoliv náhodou, ale oficiálně, nikoliv na národní úrovni, ale duchovně, nikoliv dočasně, ale věčně.

 • Lukáš 2:11 – …že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově.
 • Jan 4:42 – Té ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, co jsi říkala ty, ale sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je skutečně Zachránce světa, Kristus.
 • Skutky 5:31 – toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.
 • Efeským 5:23 – neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla
 • 2. Timoteovi 1:10 – a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost
 • Titovi 1:4 – Titovi, vlastnímu synu podle společné víry: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce.
 • Titovi 3:5-6 – zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce.
 • 2. Petrův 1:11 – Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.
 • 2. Petrův 2:20 – Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první.
 • 2. Petrova 3:18 – Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen
 • 1. Janův 4:14 – A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa.
 • Titovi 2:13 – …očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista.
 • 2. Petrův 1:1 – …těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista
 • A dále: Matouš 1:21, Skutky 13:23, Filipským 3:20 atd.

Ježíš se podílí na výsadách božství

Sdílí Boží slávu

Bůh prohlašuje, že nesdílí svou slávu s nikým jiným

 • Izajáš 42:8 – Já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám.
 • Izajáš 48:11 – Kvůli sobě, kvůli sobě samému to učiním, vždyť jak může být mé jméno znesvěcováno? Svou slávu jinému nedám.

Přitom Ježíš sdílí Otcovu slávu

 • Jan 17:5 – A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.
 • Jan 17:24 – Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa.
 • 2. Petrův 3:18 – Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti.

Přijímá uctívání

Z Písma je jasné, že jedině Bůh má být uctíván. Vyvolení andělé a svatí muži vždy zaujímají odmítavý postoj, když je někdo chce uctívat

 • Exodus 34:14 – Nebudete se klanět jinému bohu, neboť Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivý.
 • Matouš 4:10 – Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “
 • Skutky 10:25-26 – Když Petr vstupoval, Kornélius mu vyšel vstříc, padl k jeho nohám a poklonil se. Petr ho pozdvihl a řekl: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“
 • Zjevení 19:10 – Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch proroctví.“
 • Zjevení 22:8-9 – Já, Jan, jsem ten, kdo tyto věci slyšel a viděl. A když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem k nohám anděla, který mi tyto věci ukazoval, abych se mu poklonil.Řekl mi: „Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů proroků a těch, kdo zachovávají slova tohoto svitku. Bohu se pokloň.“

Přitom Ježíš přijímá uctívání

 • Matouš 2:2 – „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit.“
 • Matouš 2:11 – Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 • Matouš 14:31-33 – Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi zapochyboval?“ A když vstoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi Boží Syn.“
 • Matouš 28:9 – A jak šly dát zprávu jeho učedníkům, hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny!“ Ony přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu.
 • Matouš 28:16-17 – Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali.
 • Jan 9:35-38 – Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: „Ty věříš v Syna člověka? “ On odpověděl: „A kdo to je, Pane, abych v něho mohl věřit?“ Ježíš mu řekl: „ Viděl jsi ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ On řekl: „Věřím, Pane.“ A poklonil se mu.
 • Židům 1:6 – A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.‘
 • Zjevení 5:11-14 – I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších, jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců, a říkali mocným hlasem: „Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení.“ A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi dobrořečení, úcta, sláva i moc na věky věků!“ A ty čtyři živé bytosti říkaly: „Amen.“ A starší padli na tvář a poklonili se.

Přijímá posvátnou službu

 • Daniel 7:13-14 – V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, jež nebude zničeno.
 • Žalm 2:11-12 – Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním! Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.
 • Zjevení 22:1-3 – I ukázal mi řeku vody života, čirou jako křišťál, která vycházela z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit.

K Němu se modlí a je vzýváno Jeho Jméno

 • Jan 14:13-14 – A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním.“
 • Skutky 1:24-25 – Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, aby dostal místo v této službě a v apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“
 • Skutky 7:59-60 – A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Pak klesl na kolena a zvolal velikým hlasem: „Pane, nepočítej jim tento hřích.“ Když to řekl, zesnul.
 • 2. Korintským 12:8-9 – Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, ale on mi řekl: ‚Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti.‘ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
 • Skutky 9:13-14 – Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých lidí, kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno.“
 • Skutky 22:16 – A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy vzývaje jeho jméno.
 • Římanům 10:12-14 – Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá?
 • 1. Korintským 1:2 – …církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho.
 • A dále 1. Korintským 16:22, Zjevení 22:20

Je v Něj věřeno a je následován

 • Jan 3:36 – Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
 • Jan 11:25 – Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
 • Skutky 16:31 – Oni řekli: „Uvěř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvůj dům.“
 • Jan 14:1 – „Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne.“
 • A dále Jan 10:27

Odpouští hříchy

 • Marek 2:5-7 – Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. “ Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: „Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný: Bůh.“
 • Lukáš 5:22-25 – Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: „Co rozvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti odpuštěny‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má na zemi pravomoc odpouštět hříchy,“ řekl ochrnutému: „Tobě pravím, vstaň, vezmi svá nosítka a jdi do svého domu.“ A ten hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a oslavuje Boha odešel do svého domu.

Ježíš vlastní nesdělitelné atributy božství

Nepodmíněnost (neboli aseita, vlastní existence)

 • Jan 5:26 – Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě.
 • Dále viz Já jsem

Věčnost

 • Micheáš 5:1(2) – A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.
 • Izajáš 9:5(6) – Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.
 • Jan 1:1-2 – Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
 • Židům 7:3 – Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy.
 • Dále viz Alfa a Omega

Neměnnost (neboli nezměnitelnost)

 • Židům 13:8 – Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky.
 • Židům 1:12 – a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.‘

Plnost božství

 • Kolosským 1:15 – On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.
 • 2. Korintským 4:4 – Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenž je obrazem Božím.
 • Kolosským 2:9-10 – Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. I vy jste v něm naplněni. On je hlavou každé vlády a moci.
 • Židům 1:2-3 – na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.

Ježíšovi jsou přičítány božské skutky

Stvoření

Bůh jednoznačně prohlašuje, že se na stvoření podílí sám a odmítá jakoukoliv spoluúčast kohokoliv jiného.

 • Izajáš 44:4 – Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, a ten, který tě utvářel od lůna matky: Já jsem Hospodin, který činím všechno: Já sám roztahuji nebesa, kdo byl se mnou, když jsem rozprostíral zemi?

Přitom Ježíši Kristu je přisuzována stvořitelská činnost.

 • Jan 1:3 – Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.
 • Jan 1:10 – Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal.
 • 1.Korintským 8:6 – …Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho.
 • Židům 1:2 – na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky.
 • Židům 3:3-4 – Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest nežli dům sám. Neboť každý dům někdo staví; a ten, kdo postavil všechno, je Bůh.

Poslední soud

Písmo učí, že Bůh vykoná poslední soud:

 • Římanům 14:10 – … Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží.

Přitom to bude Syn, kdo bude soudit, nikoliv Otec:

 • 2.Korintským 5:10 – Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.
 • Jan 5:22 – Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu.

Co činí Otec, to činí i Syn

 • Jan 5:19 – Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i Syn.

Ježíš deklaruje své božství

Jedno s Otcem

 • Jan 10:30-38 – (Ježíš odpověděl) „Já a Otec jsme jedno.“ Židé se opět chopili kamenů, aby jej ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat? “ Židé mu odpověděli: „ Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.“ Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘? Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, – a nemůže být zrušeno Písmo – proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: ‚Rouháš se,‘ protože jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn‘? Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je však činím, a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a dále poznávali, že Otec je ve mně a já v Otci.“
 • Jan 14:9-11 – Ježíš mu řekl: „ Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky.
 • Jan 17:11 – A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my.
 • Jan 17:22 – aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal ty.

Jenom Bůh je dobrý

 • Lukáš 18:18-19 – Jeden z předních mužů se ho otázal: „Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, než jeden: Bůh.

Význam doktríny

 • 1.Janova 4:1-3 – Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě.
 • Jan 8:24 – Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších.“

3 thoughts on “Verše o božství Ježíše Krista

 • 15.10.2018 at 20:21
  Permalink

  Pán Ježíš slovem: Otec a já jedno jsme…. pouze prohlašuje, že má týž cíl jako jeho Otec. Tím se neprohlašuje za boha! Otče vím, že mne vždycky slyšíš.., Bože můj proč si mne opustil ….. Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš… Otec je větší než já….

  Reply
  • 15.10.2018 at 20:28
   Permalink

   Dobrý den, děkuji za Váš komentář. Chtěl bych se zeptat, jestli Vaše připomínka platí pouze k tomuto verši, nebo popíráte Božství Ježíše Krista. Děkuji za odpověď.

   Reply
 • 3.1.2023 at 9:24
  Permalink

  Tomášovo zvolání.
  Pro přijetí nebo odmítnutí nauky o trojici je důležité porozumět jaký význam má hebrejské
  označení pro Boha „Elohim“ a řecké označení „Theos“.
  Tyto výrazy byly použity na lidi, anděly, Ježíše a dokonce na satana.
  2.Mojžíšova 4:16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.
  Za Boha je považován i člověk, který má vlivné postavení.
  2 Kor.4:4 Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy
  Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
  Žalm82:1,6 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy: „Ač jsem řekl: ‚Jste
  bohové, všichni jste synové Nejvyššího,
  Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
  Důležité je poznání,že nejvyšší Bůh má jméno Jehovah,Jehova,Jahve a sám Ježíš se za
  nejvyššího Boha nikdy nepovažoval i přesto, že má význačné postavení v nebi.
  Fil.2:9-11 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
  Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jehova,Jahve/ máš jméno,
  jsi ten nejvyšší nad celou zemí!
  JHVH hebrejsky וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃
  Ježíš nikde není označen tímto jménem!
  Žid. 1:8,9 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.
  Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad
  všechny tvé druhy.
  Žalm 45:7,8 Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
  Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje
  druhy.
  Jan 17:1-3 Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého
  Syna, aby Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi
  mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a
  toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
  1.Kor.15:24,25 Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království
  Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy
  Zj.1:6 a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.
  Zj.3:12 Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj
  jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého
  Boha, i jméno své nové.
  Zj.3:21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na
  jeho trůn
  Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste
  se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.
  Ježíš je Bůh, protože má vlivné postavení a velké poslání, ale je vždy podřízen svému Otci.
  Ježíš se nikdy nepovažoval a ani nikde nenaznačil, že je rovný svému Otci a vždy jej považoval
  za vyššího. Větší autorita pro pochopení postavení Ježíše Krista vůči svému Otci , než Ježíš
  neexistuje a nic nám nedává oprávnění popřít tyto skutečnosti lidskou moudrostí.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..